แนวคิดทั่วไปและแม่บทสำหรับงานที่ให้ความเชื่อมั่น กฎหมายและราชบัญญัติเกี่ยวกับการสอบบัญชี จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบ ของผู้สอบบัญชี