นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานของห้างหุ้นส่วน และบริษัทจำกัด ตลอดจนกิจการอื่น ๆ