เป็นการฝึกภาคปฏิบัติ ฝึกการทำงานจริงในสถานประกอบการ