หลักการของขั้นตอนวิธี พื้นฐานของภาวะการคำนวณ การวิเคราะห์ปัญหา การเขียนผังงานขั้นตอนวิธี การเขียนรหัสเทียม กลยุทธ์ของขั้นตอนวิธีในการค้นหาและเรียงลำดับ ขั้นตอนวิธีแบบกระจาย และการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

Principles of algorithms, basic computability, problem analysis, algorithm by a flowchart, algorithm by pseudo-code, strategies of algorithms in searching and sorting, distributed algorithms and computer programming