ตรรกทางดิจิตัล ลักษณะตัวแทนข้อมูล โครงสร้างระดับแอสเซมบลี หลักการทำงานของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โครงสร้างและองค์ประกอบในการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบหน่วยความจำ การจัดลำดับชั้นของหน่วยความจำ หน่วยความจำแคช หน่วยความจำเสมือน การประสานการทำงานระหว่างหน่วย บัส อินพุตและเอาต์พุต หน่วยประมวลผลกลางและหน่วยควบคุม สถาปัตยกรรมของมัลติโปรเซสเซอร์และข้อคิดด้านสมรรถนะ

Digital logic, data representation, assembly level organization, principle of computer hardware and software, structures and components in computer system, memory system, memory hierarchy, cache memory, virtual memory, cooperation among units, bus, input and output, CPU and control unit, multiprocessor architecture and performance