ภูมิหลัง พัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสื่อชุมชน คุณลักษณะ บทบาท การเลือกใช้สื่อและกระบวนการผลิตสื่อชุมชนประเภทต่างๆ เช่น หอกระจายข่าว วิทยุชุมชน สื่อบุคคล สื่อพื้นบ้าน สื่อประเพณี สื่อกิจกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับบริบทในแต่ละชุมชน โดยเฉพาะการผลิตสื่อชุมชนเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายแดนใต้