ลักษณะและขอบเขตการวิจัยด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยวกระบวนการและขั้นตอนในการวิจัยการกำหนดปัญหาการวิจัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบันการกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยการทบทวนวรรณกรรมเชิงวิเคราะห์การกำหนดตัวแปรในการวิจัยและกรอบแนวคิดในการวิจัยการออกแบบวิธีดำเนินการวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพการใช้เทคนิคสถิติที่เหมาะสมกับหัวข้องานวิจัยด้านการท่องเที่ยวสถิติเชิงบรรยายและสถิติเชิงอนุมานการแปลผลการวิจัยการให้ข้อเสนอแนะการวิจัยการเขียนและการนำเสนอบทความทางวิชาการ