ความสำคัญของพืชไร่เศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ พฤกษศาสตร์ แหล่งกำเนิด  แหล่งปลูก พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์ การปลูกและการดูแลรักษา  การแปรรูปและการใช้ประโยชน์พืชไร่เศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง ถั่วลิสง สับปะรด