ความสำคัญและประโยชน์ของไม้ดอกไม้ประดับ  การจำแนก  การปลูก และการดูแลรักษา  ปัจจัยที่เกียวข้องกับการเจริญเติบโต