หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างและสมบัติทั่วไป ชนิดของปฏิกิริยา การเรียกชื่อ การเตรียม สเตอริโอเคมี ปฏิกิริยาเคมีและกลไกปฏิกิริยาที่สำคัญของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารประกอบแอโรแมติก และพอลินิวเคลียร์แอโรแมติก สารประกอบที่มีหมู่ทำหน้าที่เฉพาะ ออร์แกโนแฮโลเจน แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเธอร์ คาร์บอนิล กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ เอมีน แอไมด์ คาร์โบไฮเดรตและลิพิด