ความสำคัญของสัตว์ปีก ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับสัตว์ปีก ประเภทของสัตว์ปีก การคัดเลือกและการผสมพันธ์ุ โรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยง อาหารและการให้อาหาร การป้องกันและรักษาโรคสัตว์ การนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการผลิตสัตว์ปีก และการผลิตสัตว์ปีกที่สำคัญในท้องถิ่น