ความสำคัญของการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หลักและวิธีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การใช้สารปรุงแต่ง และการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร