ความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงสัตว์ พันธ์ุสัตว์และลักษณะประจำพันธ์ุ หลักพื้นฐานของการปรับปรุงพันธ์ุสัตว์ ประเภทและชนิดของการเลี้ยงสัตว์ในระยะต่าง ๆ อาหารและการให้อาหารสัตว์ การป้องกันและรักษาโรคสัตว์ การจัดการฟาร์มสัตว์เพื่อการให้ผลผลิตของสัตว์ การจัดจำหน่ายและการทำผลิตภัณฑ์จากสัตว์ บัญชีที่จำเป็นในการเลี้ยงสัตว์