ศึกษาทฤษฏี แนวคิด รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน การฝึกปฏิบัติการวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัย การค้นคว้าศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ การใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน การแก้ปัญหา การเสนอโครงการเพื่อทำวิจัย การทำวิจัยและนำผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียน