เป็นการกล่าวถึงความหมาย ความสำคัญ ขอบข่ายและประวัติของจุลชีววิทยา  และครอบคลุมเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับโครงสร้างของเซลล์โพรคาริโอตและยูคาริโอต การจำแนกประเภท สัณฐานวิทยา การเพาะเลี้ยง การเจริญเติบโต การสืบพันธุ์และพันธุกรรมของจุลินทรีย์  การควบคุมจุลินทรีย์ สารต้านจุลชีพและสารเคมีบำบัด ปฏิสัมพันธ์ระหว่างจุลินทรีย์ต่อสิ่งแวดล้อม ประโยชน์และโทษของจุลินทรีย์ในทางอาหาร น้ำ น้ำนม ดิน อากาศ การอุตสาหกรรม การสุขาภิบาล การสาธารณสุขและการแพทย์ การติดเชื้อ โรคติดต่อและภูมิต้านทาน