คำอธิบายรายวิชา
พื้นฐานของการประมวลผลภาพดิจิทัล ตัวแทนแสดงภาพและมาตรฐานภาพ การรับภาพและปริภูมิสี การกรองและการเสริมแต่งสัญญาณภาพเชิงระยะ การบูรณะภาพ การแปลงภาพ การเข้ารหัสภาพนิ่งและภาพ วิดิทัศน์ การสร้างแบบจำลองของภาพและกล้อง ภาพรวมของคอมพิวเตอร์วิชั่น ความสัมพันธ์ระหว่างการประมวลผลภาพและปัญญาประดิษฐ์ การสร้างภาพ ระบบกราฟิก ตัวแทนแสดงขอบเขตและเนื้อที่ การจับคู่งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบวิชั่นในปัจจุบัน