ระบบการสื่อสารไร้สาย ทั้งระบบโทรศัพท์เซลลูสาร์ ระบบสื่อสารส่วนบุคคล และระบบเครือข่ายท้องถิ่นไร้สาย ประกอบด้วยคุณลักษณะของช่องสัญญาณคลื่นวิทยุ เทคนิคการเข้าถึงช่องสัญญาณในระบบไร้สาย การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์สัญญาณ การส่งสัญญาณของคลื่นวิทยุ ค่าส่งผ่านพารามิเตอร์ การประยุกต์ใช้งานระบบการสื่อสารไร้สาย ฝึกฝนทักษะการปฏิบัติจริง และทักษะการแก้ปัญหา