ความสำคัญของกายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ รูปร่างลักษณะตำแหน่ง โครงสร้างและองค์ประกอบต่าง ๆ ด้านมหกายวิภาคและจุลกายวิภาคของสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ หน้าที่และขบวนการทำงานของร่างกายในระดับเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบอวัยวะและร่างกายของสัตว์ปีก สัตว์กระเพาะเดี่ยว สัตว์ยวเอื้อง