(ภาษาไทย) หลักการของขั้นตอนวิธี พื้นฐานของภาวะการคำนวณ การวิเคราะห์ปัญหา การเขียนผังงานขั้นตอนวิธี การเขียนรหัสเทียม กลยุทธ์ของขั้นตอนวิธีในการค้นหาและเรียงลำดับ ขั้นตอนวิธีแบบกระจาย และการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

(ภาษาอังกฤษ)  Principles of algorithms, basic computability, problem analysis, algorithm by flowchart, algorithm by pseudo code, strategies of algorithms in searching and sorting, distributed algorithms and computer programming