พัฒนาและประเมินระบบตามที่ได้เสนอไว้ในรายวิชาโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 พร้อมสรุปเอกการประกอบการทำโครงงานทำการวิจัย นักศึกษาต้องเสนอรายงานและข้อสรุปของงานที่ทำเมื่อสิ้นสุดเทอมสุดท้ายของการศึกษา