ศึกษาหลักการเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินแบบย่อยและแบบรวม สามารถนำผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร