ประเภทของศัตรูพืชและผลกระทบต่อการผลิตพืช การควบคุมและกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีเขตกรรมวิธีกลวิธีกายภาพ การใช้สารเคมี ชีววิธี วิธีผสมผสาน และอื่นๆ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการศัตรูพืช