หลักการเขียนข่าวและการผลิตรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ การสังเคราะห์คุณค่าเชิงข่าว แผนการผลิต  กระบวรการผลิต บทบาทหน้าที ผู้ผลิตและการดำเนินรายการผลิตโดยต้องผ่านวิชาการสื่อข่าวและการเขียนข่าวมาแล้ว