ความสำคัญและประโยชน์ของไม้ดอกไม้ประดับ  การจัดแบ่งประเภทของไม้ดอกไม้ประดับ  ปัจจัยที่เกี่ยวกับการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ  การเลือกพื้นที่ปลูก  การขยายพันธุ์  การปลูก การป้องกันกำจัดศัตรูพืช  การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว  ตลาดและการจัดจำหน่าย  การเพิ่มมูลค่าไม้ดอกไม้ประดับ