ความหมายของการทดสอบ  การวัดและการประเมินผล  บทบาทของการประเมินผลทางการศึกษา จุดมุ่งหมายทางการศึกษากับการประเมินผล เทคนิคที่ใช้ในการวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย
จิตพิสัยและทักษะพิสัย ลักษณะของเครื่องมือ เทคนิคในการวัดที่ดี การสร้างแบบทดสอบชนิดต่างๆการบริหารการสอบ สถิติเบื้องต้นในการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบ การแปลความหมายของคะแนนจากการสอบ ระเบียบการประเมินผลการเรียนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน