Topic outline

 • General

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชา 4118102 ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น ระบบ E-learning 

                                      

  ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม อาจารย์พูรกอนนี  สาและ ได้ที่ อาคาร 9 ชั้น 4 เบอร์ติดต่อ 09-37358078  facebook : Furqanni Salaeh ID line : Furqanni

  คำชี้แจง

  1. สื่อที่ใช้  1. power point 2. E-learning 3. Google meet   

  2. การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์               

  3. การวัดและประเมินผล   1. ตรวจสอบการส่งงานตามเวลาที่มอบหมาย   2. ตรวจสอบการเข้าชั้นเรียน  3. การเข้าร่วมกิจกรรม

      4. ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค             5. ส่งรายงาน         

 • บทปฏิบัติการที่ 1การใช้กล้องจุลทรรศน์

  (สัปดาห์ที่ 1)      

  วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ศึกษา

  1. บอกชื่อและอธิบายการทำงานของส่วนประกอบต่างๆ ของกล้องจุลทรรศน์ได้อย่างถูกต้อง

  2. สามารถใช้หรือแสดงการใช้ส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้ได้ถูกต้อง

  - การปรับโฟกัส

  - การเตรียมสไลด์สด

  - คำนวณกำลังขยายได้ถูกต้อง

  - สรุปและเขียนภาพ จากภาพที่เห็นได้จากกล้องจุลทรรศน์

  - ทำความสะอาดกล้องจุลทรรศน์และจัดเก็บรักษาได้ถูกวิธี

 • บทปฏิบัติการที่ 2 สารเคมีในสิ่งมีชีวิต

  (สัปดาห์ที่ 2)    

  วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ศึกษา

  1.   สามารถจัดชุดการทดลองเพื่อทดสอบหาน้ำตาลในอาหารได้

  2.   สามารถจัดชุดการทดลองเพื่อทดสอบหาแป้งในอาหารได้

   

 • บทปฏิบัติการที่ 3 โครงสร้างของเซลล์

  (สัปดาห์ที่ 3)    

  วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ศึกษา

  1. สามารถเตรียมสไลด์ชั่วคราวสำหรับศึกษาเรื่องเซลล์ชนิดต่างๆ ได้
  2. ศึกษาโครงสร้างและส่วนประกอบต่างๆ ภายในเซลล์
  3. เปรียบเทียบความแตกต่างของเซลล์ที่ศึกษาจากสไลด์สดกับสไลด์ถาวร และจากรูปภาพในตำรา
  4. สรุป และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
 • บทปฏิบัติการที่ 4 การแบ่งเซลล์

  (สัปดาห์ที่ 4)    

  วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ศึกษา

  1.   สามารถเข้าใจการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส

  2.   สรุปขั้นตอนต่างๆ ของการแบ่งเซลล์ทั้งแบบไมโทซิสและไมโอซิส และสรุปผลที่เกิดขึ้นต่อสิ่งมีชีวิตเนื่องจากการแบ่งเซลล์ทั้งสองแบบ

  3. สามารถหาระยะต่างๆ ของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสของปลายรากหอมจากสไลด์ที่เตรียมด้วยตนเอง

 • บทปฏิบัติการที่ 5 เนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต

  (สัปดาห์ที่ 5)    

  วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ศึกษา

  1.    บอกชนิดของเซลล์ต่างๆ ที่ประกอบกันเป็นเนื้อเยื่อของเซลล์ได้

  2.   จำแนกชนิดของเนื้อเยื่อสัตว์ได้

 • บทปฏิบัติการที่ 6 เมแทบอลิซึม

  (สัปดาห์ที่ 6)    

  วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ศึกษา

  1. สามารถหาอัตราการเต้นของหัวใจและวัดอุณหภูมิร่างกายคนในสภาพปกติและหลังจากออกกำลังกายได้
  2. หาอัตราการสูญเสียพลังงานความร้อนจากร่างกายคนใน 1 หน่วยเวลาได้
 • บทปฏิบัติการที่ 7 กระบวนการต่างๆในพืช

  (สัปดาห์ที่ 7)    

  วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ศึกษา

  ศึกษาส่วนของพืชที่ใช้ในการลำเลียงน้ำ   แร่ธาตุ   และส่วนของพืชที่ใช้ลำเลียงอาหารที่พืชสร้างขึ้น

   7.1 การลำเลียงในพืช

  7.2  การคายน้ำของพืช

 • บทปฏิบัติการที่ 7 กระบวนการต่างๆในพืช

  (สัปดาห์ที่ 8)    

  7.3  การแยกรงควัตถุต่างๆ จากใบพืช

  7.4  อิทธิพลของแสง  และ  CO2 ที่มีต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง

 • บทปฏิบัติการที่ 7 กระบวนการต่างๆในพืช

  (สัปดาห์ที่ 9)    

  7.5  คลอโรฟิลล์กับการสร้างอาหารของพืช

 • บทปฏิบัติการที่ 8 ระบบหมุนเวียนเลือดในสัตว์มีกระดูกสันหลัง

  (สัปดาห์ที่ 10)    

  วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้ศึกษา

  ศึกษาระบบการหมุนเวียนเลือดในสัตว์มีกระดูกสันหลัง

 • บทปฏิบัติการที่ 9 การรักษาสมดุล

  (สัปดาห์ที่ 11)    

  วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ศึกษา

  1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสรีรวิทยาการหายใจในคน
  2. สามารถเปรียบเทียบปริมาณก๊าซในลมหายใจระหว่างก่อนออกกำลังกายและหลังออกกำลังกายได้
 • บทปฏิบัติการที่ 10 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

  (สัปดาห์ที่ 12)    

  10.1 การสำรวจลักษณะทางพันธุกรรม

 • บทปฏิบัติการที่ 10 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

  (สัปดาห์ที่ 13)    

  หมู่เลือดระบบ ABO

 • บทปฏิบัติการที่ 11 พฤติกรรมและการปรับตัว

  (สัปดาห์ที่ 14)    

  วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ศึกษา

  1. ศึกษาพฤติกรรมในพืชที่ตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงของโลก
  2. ศึกษาพฤติกรรมของไมยราบต่ออุณหภูมิและการสัมผัส
 • บทปฏิบัติการที่ 12 ระบบนิเวศ

  (สัปดาห์ที่ 15)    

  วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ศึกษา

  1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
  2. อธิบายความสัมพันธ์ในเชิงอาหารของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศที่ศึกษา