Topic outline

 • General

                                                                       รายวิชา 4140205 จุลชีววิทยาสำหรับการเกษตร

            อาจารย์ผู้สอน 1. อาจารย์พูรกอนนี  สาและ  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.09-37358078 ID line : furqanni 

                                                                                                                                           

                                   2. อาจารย์คอสียาห์  สะลี   E-mail: khosiya.s@yru.ac.th   ห้องพัก:ชั้น 4 อาคารวิทยาสาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร 9)

                                                                        เบอร์ติดต่อ:  073-2699628 ต่อ 73301 ​หรือ 0848531918

                         

  คำชี้แจง  

  การจัดการเรียนการสอน:

  1. การบรรยายผ่านระบบออนไลน์ YRU e-Learning/ Google meet 
  2. การสาธิตการฝึกปฏิบัติผ่านระบบออนไลน์/ปฏิบัติในชั้นเรียน
  3. การนำเสนอ
  4. การตอบปัญหา/แบบฝึกหัด
  5. เข้าชั้นเรียนออนไลน์ (อ.คอสียาห์ สะลี) คลิ๊กที่นี่

  สื่อประกอบการสอน: PowerPoint, YRU e-Learning, เอกสารประกอบการสอน

  การวัดและประเมินผล:

  1. การเข้าเรียน การส่งงานตรงเวลา การแต่งกายถูกระเบียบ 10%
  2. งานที่ได้รับมอบหมาย แบบฝึกหัด และรายงานผลการทดลอง 30%
  3. ทดสอบย่อย 10%
  4.  สอบระหว่างภาค 20%
  5. สอบปลายภาค 30%

                                                                                                

                                                                                                                               

                                                                                                                                 

 • บทที่ 1 (สัปดาห์ที่ 1)

  บทนำ และความสำคัญในศาสตร์จุลชีววิทยาทางการเกษตร

 • บทที่ 2 (สัปดาห์ที่ 2)

  เซลล์และการจัดจำแนกเซลล์ โครงสร้างของเซลล์โปรคาริโอต โครงสร้างของเซลล์ยูคาริโอต

 • บทปฏิบัติการที่ 1(สัปดาห์ที่ 3)

  บทปฏิบัติการที่ 1 การย้อมสีจุลินทรีย์ และการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อจุลินทรีย์ (แบคทีเรีย)

  • บทที่ 3 (สัปดาห์ที่ 4-5)

   การจัดจำแนกจุลินทรีย์

   - สาหร่าย

   - โปรโตซัว

   - แบคทีเรีย

   - เชื้อรา ยีสต์

   - ไวรัส

  • บทปฏิบัติการที่ 2 (สัปดาห์ที่ ุ6)

   บทปฏิบัติการที่ 2 การย้อมสีจุลินทรีย์ และการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อจุลินทรีย์ (เชื้อรา)
   • บทปฏิบัติการที่ 3 (สัปดาห์ที่ 7)

    บทปฏิบัติการที่ 3 การแยกเชื้อให้บริสุทธิ์และการถ่ายเชื้อ

    • บทที่ 4 (สัปดาห์ที่ 8)

     การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ และการสืบพันธุ์ของจุลินทรีย์

     • บทปฏิบัติการที่ 4 (สัปดาห์ที่ 9)

      บทปฏิบัติการที่ 4 การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ

      • บทที่ 5 (สัปดาห์ที่ 10)

       การควบคุมจุลินทรีย์

       • บทที่ 7 (สัปดาห์ที่ 12)

        จุลินทรีย์ก่อโรคทางการเกษตรและจุลินทรีย์ปนเปื้อนกับการเกิดโรคหลังการเก็บเกี่ยว

        • บทปฏิบัติการ 5 (สัปดาห์ที่ 13)

         บทปฏิบัติการ 5 จุลินทรีย์ก่อโรคทางการเกษตรและจุลินทรีย์ปนเปื้อนกับการเกิดโรคหลังการเก็บเกี่ยว

         • บทที่ 8 (สัปดาห์ที่ 14)

          การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในการเกษตร

          - EM

          - การใช้โปรไบโอติก

          - น้ำหมักชีวภาพ

          • บทปฏิบัติการที่ 6 (สัปดาห์ที่ 15)

           บทปฏิบัติการที่ 6 การนับจำนวนจุลินทรีย์ในดิน