ข่าวและประกาศของเว็บ

  Separate groups: All participants

  ประกาศ !! ลงทะเบียนการศึกษาการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบออนไลน์ (อัตลักษณ์เก่งไอที) 2/2564

  by ฟาติน สะนิ -

  ประกาศผลการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีในระบบออนไลน์ (อัตลักษณ์เก่งไอที) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 1/2564

  by ฟาติน สะนิ -

  ประกาศ !! รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การเรียนรู้รายวิชา
  การใช้เทคโนโลยีในระบบออนไลน์ (อัตลักษณ์เก่งไอที)
  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 1/2564


  (แก้ไขโดย ธนภัทร นาคิน - Thursday, 28 October 2021, 4:25PM)