2140317 การเตรียมศิลปนิพนธ์การออกแบบกราฟิก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2140317  การเตรียมศิลปนิพนธ์การออกแบบกราฟิก                                       2(1-2-3)

                  Art Thesis Preparation in Graphic design

หลักการรูปแบบและระเบียบวิธีในการทำศิลปนิพนธ์การเสนอหัวข้อกำหนดวัตถุประสงค์ขอบเขตของโครงการและวิธีการดำเนินการศึกษาค้นคว้าและสร้างสรรค์โดยเขียนเป็นโครงร่างศิลปนิพนธ์เพื่อเสนอความเห็นชอบจากคณะกรรมการศิลปนิพนธ์พร้อมเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา

Principle form model and methods of making art thesis; title presentation, objective determining, scope of project including process of study, searching and creating by writing in thesis art  farms for authority from art thesis experts


ภาษาเพื่อการสื่อสาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วาทวิทยาสำหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาท่าทาง เพื่อสื่อความหมายในการจัดการเรียนรู้และการสื่อสารในชั้นเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การเขียน และภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนาผู้เรียน สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลายหลายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ


2144304 การออกแบบภาพร่างผลิตภัณฑ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2144304 การออกแบบภาพร่างผลิตภัณฑ์ 3(1-4-4)

Product Sketch Design

หลักการรูปแบบวิธีการและปฏิบัติการออกแบบภาพร่างด้วยมือและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยการนำเสนองานออกแบบในขั้นตอนภาพร่างเพื่อการพัฒนาสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์

Principle, pattern, methods and practice of sketch design by hand and computer assistants including  presentation of sketch design procedure in order to develop perfectly product sketch designกฏหมายอิสลาม 1/64 (ผศ.ดร.อับดุลรอแม สุหลง)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประวัติและอารยธรรมของศาสนาอิสลามที่เป็นรากฐานของระบบกฎหมายอิสลาม บ่อเกิดกฎหมาย ระบบศาลและหลักกฎหมายอิสลาม


การศึกษาเอกเทศ 1/2566 (พารีดา หะยีเตะ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ศึกษาทฤษฏีและหลักการวิจัยเบื้องต้น รูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย การฝึกปฏิบัติการวิจัย การค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อทางด้าน ภาษาศาสตร์ วรรณคดี หรือวัฒนธรรมมลายู โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้คำแนะนำและการนำเสนอผลการศึกษาทั้งในรูปของเอกสารและนำเสนอด้วยวาจา (Introduction of theory and concept of research; from, design and process of research; statistics for research, research practice, selfresearching in the topic of linguistics, literature or Malay culture and suggestion by supervisor and research presentation both in papers and oral)