เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 1/2564 อ.กิตติ สุวรรณบรรดิษฐ์
หมวดวิชาเลือกเสรี

ความสำคัญชนิดของเครื่องดื่มและประเภทของเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ คุณภาพ ส่วนประกอบ กรรมวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผสมและบริการ การผสมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ชนิดต่างๆ การจัดเครื่องดื่มให้เหมาะสมกับเมนูอาหาร มารยาทในการบริการของพนักงานบริการเครื่องดื่ม และฝึกปฏิบัติเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บอกต่อสูตร “น้ำพั้นซ์” ทำดื่ม ทำขาย ทำได้ทุกเทศกาล

นิเวศวิทยาเชิงท่องเที่ยว 1/2564 (อ.ดร.หัสลินดา บินมะแอ และอ.อลภา ทองไชย)
หมวดวิชาเลือกเสรี

หลักการนิเวศวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว และระบบนิเวศเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ การเดินป่า การถ่ายภาพ และบันทึกเทปเสียงธรรมชาติ

ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 2564 (อ.วิไลวรรณ วิไลรัตน์)
หมวดวิชาเลือกเสรี

คำอธิบายรายวิชา

สภาพทางภูมิศาสตร์และองค์ประกอบของการท่องเที่ยว ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว ปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดจากธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์ การอนุรักษ์และจัดการท่องเที่ยว

อาหารท้องถิ่น 1/2564 (อ.ดร.กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง)
หมวดวิชาเลือกเสรี

คำอธิบายรายวิชา

ความสำคัญ เอกลักษณ์ วัฒนธรรม และประเภทของอาหารของท้องถิ่นภาคใต้ ส่วนประกอบ และวิธีการประกอบอาหาร การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร การจัดทำตำรับมาตรฐานและ การจัดสำรับ ปฏิบัติการอาหารท้องถิ่น

การบริการอาหารและเครื่องดื่ม เลือกเสรี 2/2566 (อ.ศุภาวิณี กิติวินิต / อ.ซูซัน หามะ)
หมวดวิชาเลือกเสรี

ความสำคัญ โครงสร้างการบริหารงานของฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ประเภทและรูปแบบการบริการอาหารและเครื่องดื่ม การแบ่งสายงานบริการและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร องค์ประกอบแห่งความสำเร็จของการบริการ พฤติกรรมผู้บริโภค การสร้างความประทับใจ และแนวทางการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการบริการ มาตรฐานการบริการอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษาด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่มการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
หมวดวิชาเลือกเสรี

ความหมายและความสำคัญของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน รูปแบบและระบบของการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน วัสดุอุปกรร์ที่จำเป็นต่อการปลูกโดยไม่ใช้ดิน ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกโดยไม่ใช้ดิน การปลูกและการดูแลรักษา การเตรียมสารละลายธาตุอาหารและการจัดการสารละลายธาตุอาหารพืช แนวทางการปลูกพืชโดยไมม่ใช้ดินเชิงธุรกิจ

การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 1/2564 (ผศ.ดร.อรุณี ม่วงแก้วงาม)
หมวดวิชาเลือกเสรี

ความสำคัญและประโยชน์ของไม้ดอกไม้ประดับการจัดแบ่งประเภทของไม้ดอกไม้ประดับ 
ปัจจัยที่เกี่ยวกับการผลิตไม้ดอกไม้ประดับการเลือกพื้นที่ปลูก การขยายพันธุ์  การปลูกการป้องกันจำกัดศัตรูพืชการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวตลาดและการจัดจำหน่าย การเพิ่มมูลค่าไม้ดอก
ไม้ประดับ

เทคโนโลยีผักและผลไม้ 1/2564 (ผศ.รอมลี เจะดอเลาะ)
หมวดวิชาเลือกเสรี

โครงสร้าง องค์ประกอบและคุณค่าทางอาหารของผักและผลไม้ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผักและผลไม้ การเตรียมผักและผลไม้ก่อนการแปรรูป กรรมวิธีการถนอมรักษาและแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษา และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูปผัก และผลไม้รวมทั้งฝึกปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง