การนำของเสียมาใช้ประโยชน์ 1/2566 (ผศ.ดร.นฤมล พันธ์ทวีทรัพย์)
หมวดวิชาเลือกเสรี

ลักษณะและแหล่งกำเนิดของของเสียที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ แนวคิดและหลักการนำของเสียมาใช้ประโยชน์ การนำของเสียและของเหลือใช้จากชุมชน การเกษตร และอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์ การนำของเสียมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงดิน การนำของเสียมาใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทน

การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่และการปรับสภาพน้ำ 2/2566 (อ.ดร.สะอุดี มะประสิทธิ์)
หมวดวิชาเลือกเสรี

หลักการการจัดการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ การปรับสภาพน้ำ กระบวนการปรับสภาพน้ำทางกายภาพ กระบวนการปรับสภาพน้ำทางกายภาพ-เคมี การควบคุม และการบำรุงรักษา

การนำของเสียมาใช้ประโยชน์ 2/2566 (ผศ.ดร.นฤมล พันธ์ทวีทรัพย์)
หมวดวิชาเลือกเสรี

ลักษณะและแหล่งกำเนิดของของเสียที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ แนวคิดและหลักการนำของเสียมาใช้ประโยชน์ การนำของเสียและของเหลือใช้จากชุมชน การเกษตร และอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์ การนำของเสียมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงดิน การนำของเสียมาใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทน

อนามัยสิ่งแวดล้อมในการจัดการภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 2/2566 (ผศ.วารินทร์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล)
หมวดวิชาเลือกเสรี

ความหมายและประเภทของภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ แนวทางการจัดการภาวะฉุกเฉิน วงจรการจัดการภาวะฉุกเฉิน หลักการจัดการภาวะฉุกเฉิน แนวคิดระบบการบัญชาการเหตุการณ์ในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ภารกิจในการจัดการภาวะฉุกเฉิน สมรรถนะหลักในการจัดการภาวะฉุกเฉิน แนวคิดการจัดการภัยพิบัติการป้องกัน การบรรเทาผลกระทบ การเตรียมพร้อมการรับสถานการณ์ฉุกเฉิน การฟื้นฟูบูรณะ และการพัฒนา กรณีศึกษาภัยพิบัติ การฝึกจำลองสถานการณ์

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน 1/66 ผศ.ดร.นิชาวดี ตานีเห็ง
หมวดวิชาเลือกเสรี

แนวคิดและหลักการสื่อสาร กลยุทธ์การสื่อสาร และกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงบูรณาการ ส่วนประสมการตลาด การวางแผนการสื่อสารการตลาดและกลยุทธ์การใช้ สื่อ เพื่อการสร้างแบรน์ผลิตภัณฑ์ชุมชน

การถ่ายภาพเพื่อการท่องเที่ยว(1/2566) อ.ชฎาภรณ์ สวนแสน
หมวดวิชาเลือกเสรี

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับหลักการถ่ายภาพเบื้องต้น การเล่าเรื่องด้วยภาพในงานสื่อสารเพื่อการ ท่องเที่ยว ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพ การจัดองค์ประกอบในการถ่ายภาพ การจัดแสง และการนำเสนอผลงานภาพถ่ายเพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยว


การนำของเสียมาใช้ประโยชน์ 1/2565 (อ.ดร.นฤมล ทองมาก)
หมวดวิชาเลือกเสรี

ลักษณะและแหล่งกำเนิดของของเสียที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ แนวคิดและหลักการนำของเสียมาใช้ประโยชน์ การนำของเสียและของเหลือใช้จากชุมชน การเกษตร และอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์ การนำของเสียมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงดิน การนำของเสียมาใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทน

วิชาการประกอบอาหารขนมอบฮาลาล 2/2566 (อ.กิตติ สุวรรณบรรดิษฐ์)
หมวดวิชาเลือกเสรี

ความรู้และทักษะในการทำขนมอบฮาลาล อุปกรณ์ในการผลิต ทักษะการคัดเลือกวัตถุดิบ คุณสมบัติของวัตถุดิบที่มีผลต่อคุณภาพ เทคนิคการคำนวณสูตรและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดการและบริการธุรกิจขนมอบ และการฝึกปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การนำของเสียมาใช้ประโยชน์
หมวดวิชาเลือกเสรี

คำอธิบายรายวิชา

            ลักษณะและแหล่งกําเนิดของของเสียที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์แนวคิด และหลักการนําของเสียมาใช้ประโยชน์การนําของเสียและของเหลือใช้จากชุมชน การเกษตร และอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์การนําของเสียมาใช้ประโยชน์ใน การปรับปรุงดิน การนําของเสียมาใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทน 

           Characteristic and source of waste for waste utilization, concepts and principles of waste utilization, utilization of waste and residues from community, agriculture and industry, utilization of waste for soil improvement, utilization of waste to renewable energy

เทคโนโลยีผักและผลไม้ 2/2564 (ผศ.รอมลี เจะดอเลาะ และ อ. ดร.สิทธิพงศ์ สาธะวงศ์)
หมวดวิชาเลือกเสรี

โครงสร้าง องค์ประกอบและคุณค่าทางอาหารของผักและผลไม้ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของผักและผลไม้ การเตรียมผักและผลไม้ก่อนการแปรรูป กรรมวิธีการถนอมรักษาและแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษา และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูปผัก และผลไม้รวมทั้งฝึกปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การประกอบอาหารเอเชีย 1/2566 (ผศ.นิภาภัทร์ กุณฑล)
หมวดวิชาเลือกเสรี

รายวิชา การประกอบอาหารเอชีย มีเนื้อหาดังนี้....ลักษณะและประเภทของอาหารเอเชีย วัตถุดิบ เครื่องปรุงชนิดด่างๆ เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหาร การจัดรายการอาหาร เทคนิคและวิธีการประกอบอาหาร การจัดการและบริการธุรกิจอาหารเอเซีย และการฝึกปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 


การพัฒนาบคุลิกภาพเพื่อการจัดการอตุสาหกรรมบริการ
หมวดวิชาเลือกเสรี

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องบคุลกิภาพความสาํคัญของการพัฒนาบคุลกิภาพเพื่อการทํางานในอนาคตทฤษฎีของการพัฒนาบคุ ลกิภาพและการพัฒนาบคุ ลกิภาพใหส้อดคลอ้งกบับริบทของอตุสาหกรรมบริการ การเข้าใจความแตกต่างและลกัษณะของบคุ คลการอยูร่ ่วมกนั การสร้างมนษุ ยสมัพันธ์และการส่งเสริมมนษุยสมัพันธ์ในองค์กรเพื่อพัฒนาการทํางาน ทําใหน้กัศึกษาสามารถปรับปรุงบคุ ลกิภาพของตนเองให้  เข้ากับบริบทสังคมและสิ่งแวดลอ้มเปนaคนเกง่ คนดีมีคุณธรรมของสงัคมและประเทศชาติต่อไป 2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา เปนaการเตรียมความพร้อมดา้นการพัฒนาบคุ ลกิภาพใหต้อบสนองต่อความต้องการในอตุ สาหกรรมบริการ โดยพัฒนารูปแบบการสอนทUังเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบตัิใหม้ีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ โดยใช้กรณศีึกษาหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน

ศิลปะกับการถ่ายภาพ 1/64
หมวดวิชาเลือกเสรี

องค์ประกอบของศิลปะ หลักการศิลปะ สีและจิตวิทยาสีในการถ่ายภาพ แสงและการจัดแสง บรรยากาศและอารมณ์ของภาพ การจัดองค์ประกอบของ ภาพถ่าย การวิจารณ์และบรรยายภาพถ่าย เทคนิคการนำเสนอภาพถ่าย