5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 1/2566 กลุ่ม B64 (อาจารย์ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ความเป็นมาและลักษณะความสำคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบายภาครัฐและเอกชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ วิเคราะห์แนวทางการเป็นผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ การมองหาโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ การประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล การบริหารรายได้ รายจ่าย การออม และภาระหนี้ การใช้เงินอย่างมีทางเลือกในการลงทุนประเภทต่าง ๆ แนวคิดและการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ผลประโยชน์ทางภาษี จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ (Young Enterpreneurs)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ความเป็นมาและลักษณะความสำคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบายภาครัฐและเอกชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ วิเคราะห์แนวทางการเป็นผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ การมองหาโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ การประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล การบริหารรายได้ รายจ่าย การออม และภาระหนี้ การใช้เงินอย่างมีทางเลือกในการลงทุนประเภทต่าง ๆ แนวคิดและการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ผลประโยชน์ทางภาษี จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ศาสตร์พระราชากับการจัดการด้านการเกษตรกรรม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสถานศึกษา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพระราชดำริเพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชน การพัฒนาที่ยั่งยืน และการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาในการ พัฒนาท้องถิ่น

อยู่ดี กินดี มีสุข 1/2565 (อ.ดร.จริยาภรณ์​ มาสวัสดิ์ และคณะ)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

           วิชา อยู่ดี กินดี มีสุข เป็นวิชาหนึ่งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  เนื้อหาของรายวิชา เกี่ยวกับ.....การใช้และผลกระทบจากการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม  อาหารและคุณค่าทางโภชนาการ   อาหารเฉพาะโรค การอ่านฉลากโภชนาการ ความรู้เรื่องยาเบื้องต้น สมุนไพรไทยกับการดูแลสุขภาพ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค   การสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต  🍜  🏋️‍♀️  🍇 🍀


2144202-1 : บาติก
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

2144202  บาติก                                                                                        3(2-2-5)                                           Batik

ประวัติบาติกเทคนิคการย้อมสีขั้นพื้นฐานวัสดุเทคนิคตลอดจนการออกแบบลวดลายทั้งบาติกลายเขียนบาติกลายพิมพ์กระบวนการทำแม่พิมพ์โดยมุ่งเน้นประโยชน์การใช้สอย

History of batik techniques of basic dyeing ; selection of materials, techniques as well as design both paint batik and print batik including process of making molds, emphasis on functional uses


5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 1/2565 (อาจารย์ปรมกมล ขจรจตุพร ประธานรายวิชา และ คณาจารย์ร่วม)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ความเป็นมาและลักษณะความสำคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบายภาครัฐและเอกชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ วิเคราะห์แนวทางการเป็นผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ การมองหาโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ การประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล การบริหารรายได้ รายจ่าย การออม และภาระหนี้ การใช้เงินอย่างมีทางเลือกในการลงทุนประเภทต่าง ๆ แนวคิดและการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ผลประโยชน์ทางภาษี จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 2/2564 (อ.นุชนันท์ นาคเสวี, อ.ซารีนา กาหลง, อ.มูฮำมัด หะยีเลาะ, อ.นูรุลฮุสนา ปารามัล)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

สื่อสารเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน การศึกษา คำบรรยาย ที่คุ้นเคย และสนใจ บันทึกข้อเท็จจริงโดยใช้ภาษามาตรฐานสื่อสารตามจุดประสงค์การสื่อสารต่างๆ ได้แก่ การให้คำแนะนำ การให้เหตุผล และการกล่าวร้องทุกข์ การแสดงความรู้สึก เล่าประสบการณ์ของตนเอง โต้แย้งและให้เหตุผล นำเสนอผลงานโดยเชื่อมโยงหัวข้อที่คุ้นเคยกับหัวข้อใหม่ๆ และสรุปข้อมูลได้ อ่านเพื่อจับใจความสำคัญ และประเด็นเพื่อถ่ายทอดข้อมูลจากสิ่งที่อ่าน เขียนรายงานในหัวข้อที่คุ้นเคย ประสบการณ์ และเหตุการณ์สำคัญ และแสดงความคิดเห็นได้ เขียนจดหมายที่เป็นรูปแบบที่ใช้กันโดยทั่วไปในเรื่องที่สนใจพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งสื่ : ฟัง พูด อ่าน เขียนที่จำเป็นต่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

5100145 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนา

แบบยั่งยืนในชีวิตประจำวันได้ ศึกษาแนวคิดและหลักการของโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์

พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและร่วมมือกันทำงานโดยบูรณาการแบบ

องค์รวมกับทีมภาคีเครือข่ายอยู่ดี กินดี มีสุข 2/2564 (อ.ดร.จริยาภรณ์​ มาสวัสดิ์ และคณะ)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

           วิชา อยู่ดี กินดี มีสุข เป็นวิชาหนึ่งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  เนื้อหาของรายวิชา เกี่ยวกับ.....การใช้และผลกระทบจากการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม  อาหารและคุณค่าทางโภชนาการ   อาหารเฉพาะโรค การอ่านฉลากโภชนาการ ความรู้เรื่องยาเบื้องต้น สมุนไพรไทยกับการดูแลสุขภาพ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค   การสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต  🍜  🏋️‍♀️  🍇 🍀


การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Speexx (นิปัทมา การะมีแน และ อาลียะห์ มะแซ)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

Speexx เป็นโปรแกรมการสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยแบ่งตามระดับ ดังนี้

English A1, English A2 

English B1.1, English B1.2

English B2.1, English B2.2

English C1.1, English C1.2

วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น 1/2566 (ผศ.ดร.วรรณกัษมา ฮารน,อ.ดร.ลดาวัลย์ คงศรีจันทร์,อ.ดร.วาริษา วาแม,อ.จุฑามาศ แก้วมณี)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ความรู้ ความสำคัญทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทักษะทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์
และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น