วัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญและการสถาปนารัฐธรรมนูญประเภทต่างๆ เน้นทำความเข้าใจ อำนาจอธิปไตย การมีสภานิติบัญญัติสภาเดียวหรือสองสภา การแบ่งอำนาจและรูปของรัฐบาลต่างๆ ที่สืบเนื่องมาจากการแบ่งอำนาจ ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ สิทธิและเสรีภาพของบุคคล การจัดตั้งองค์การปกครองตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยที่มีมาแล้ว รวมทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์ คณะรัฐมนตรี รัฐสภา การดำเนินและวิธีปฏิบัติงานของรัฐสภา การบัญญัติกฎหมาย ความเกี่ยวพันธ์ระหว่างคณะรัฐมนตรีกับรัฐสภา ศาลและตุลาการรัฐธรรมนูญ และองค์กรอื่นๆ