หลักการอ่านและเขียนภาษามลายู การฝึกอ่านสำนวน บทความ นิทานภาษามลายู การอ่านเพื่อจับใจความและการวิเคราะห์ความหมาย การฝึกเขียนข้อความง่ายๆ เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน การฝึกเขียนย่อความ เรียงความ จดหมาย  เป็นต้น

Principles of reading and writing; practicing reading idioms;  articles; and stories in Malay; reading comprehension and semantic analysis; practicing writing simple texts about daily life; Practice writing abbreviations;  essays; letters