1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องบคุลกิภาพความสาํคัญของการพัฒนาบคุลกิภาพเพื่อการทํางานในอนาคตทฤษฎีของการพัฒนาบคุ ลกิภาพและการพัฒนาบคุ ลกิภาพใหส้อดคลอ้งกบับริบทของอตุสาหกรรมบริการ การเข้าใจความแตกต่างและลกัษณะของบคุ คลการอยูร่ ่วมกนั การสร้างมนษุ ยสมัพันธ์และการส่งเสริมมนษุยสมัพันธ์ในองค์กรเพื่อพัฒนาการทํางาน ทําใหน้กัศึกษาสามารถปรับปรุงบคุ ลกิภาพของตนเองให้  เข้ากับบริบทสังคมและสิ่งแวดลอ้มเปนaคนเกง่ คนดีมีคุณธรรมของสงัคมและประเทศชาติต่อไป 2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา เปนaการเตรียมความพร้อมดา้นการพัฒนาบคุ ลกิภาพใหต้อบสนองต่อความต้องการในอตุ สาหกรรมบริการ โดยพัฒนารูปแบบการสอนทUังเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบตัิใหม้ีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ โดยใช้กรณศีึกษาหรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน