1107132  การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย (Care and Development of Early Childhood)

          ความหมาย ความสำคัญ จุดมุ่งหมาย ขอบข่าย แนวคิดทฤษฎีที่มีอิทธิพลต่อการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย ประวัติความเป็นมาของการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยในประเทศและต่างประเทศ นโยบายและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย วิเคราะห์รูปแบบและแนวโน้มการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย