รายวิชา การประกอบอาหารเอชีย มีเนื้อหาดังนี้....ลักษณะและประเภทของอาหารเอเชีย วัตถุดิบ เครื่องปรุงชนิดด่างๆ เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหาร การจัดรายการอาหาร เทคนิคและวิธีการประกอบอาหาร การจัดการและบริการธุรกิจอาหารเอเซีย และการฝึกปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง