406009019: สรุปผลการเรียนรู้ครั้งที่ 5


     วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวชิาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนใหเ้ป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และสร้างนวตักรรมสอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเนื้อหาและภาษา การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการสื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น สื่อเทคโนโลยดิจิทัล กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียนด้วยการชี้แนะ การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่บรูณาการเนื้อหาและภาษาในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของสาขาวชิาเอก ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาที่มีบริบทแตกต่างกัน เพื่อให้มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดีมีความรอบรู้และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง