ความหมาย ความรู้พื้นฐานด้านพลังงาน ที่มาของพลังงาน พลังงานไฟฟ้า พลังงานเชื้อเพลิง และพลังงานทางเลือก ความสัมพันธ์ของพลังงานและสุขภาพ ผลกระทบที่เกิดจากการใช้พลังงานที่มีต่อสุขภาพ สถานการณ์พลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน