คำอธิบายรายวิชา

            ลักษณะและแหล่งกําเนิดของของเสียที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์แนวคิด และหลักการนําของเสียมาใช้ประโยชน์การนําของเสียและของเหลือใช้จากชุมชน การเกษตร และอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์การนําของเสียมาใช้ประโยชน์ใน การปรับปรุงดิน การนําของเสียมาใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทน 

           Characteristic and source of waste for waste utilization, concepts and principles of waste utilization, utilization of waste and residues from community, agriculture and industry, utilization of waste for soil improvement, utilization of waste to renewable energy