ความรู้และทักษะในการทำขนมอบฮาลาล อุปกรณ์ในการผลิต ทักษะการคัดเลือกวัตถุดิบ คุณสมบัติของวัตถุดิบที่มีผลต่อคุณภาพ เทคนิคการคำนวณสูตรและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดการและบริการธุรกิจขนมอบ และการฝึกปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง