ศึกษาแนวโน้มและประเด็นการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบัน ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพและบริบทของผู้เรียน