ความสำคัญของพืชไร่เศรษฐกจิชนิดต่างๆ  พฤกษศาสตร์  แหล่ง กำเนิด  แหล่ง ปลูก พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์  การปลูก
และดูแลรักษา การแปรรูปและการใช้ประโยชน์   พืชไร่เศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น  ข้าว  ข้าวโพด  อัอย  มันสำปะหลังั