ผู้เรียนมีความสามารถในการการเลือก(Decision-making Skills) รูปแบบการสอนภาษา(Approaches) และยุทธวิธีการและmethods(Strategies and methods)การสอนที่เหมาะสมกับระดับของผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพในด้านการเรียนรู้ภาษา และบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตรและโครงสร้างวิชา

จปส.1.สอดคล้องกับบริบทการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดการเรียนการสอนภาษาตามระดับของผู้เรียนช่วงชั้นระดับต้น(ประถม)และช่วงชั้นระดับกลาง(มัธยม) ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดในหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ

 จปส.2.ในส่วนของบริบทภาษาต่างประเทศ(TEFL) โดยสอดคล้องตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) และแนวทางการสอนภาษาสื่อสาร CLT ตามเป้าหมายของการศึกษาหลักสูตรแห่งชาติ