ลักษณะสังคมพหุวัฒนธรรมและประวัติความเป็นมาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและสังคมออนไลน์ ประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและสากลด้านอาชญากรรมจากการใช้เทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา ความเสี่ยง ประเด็นทางวิชาชีพและจริยธรรม องค์กรวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาและแก้ไขประเด็นสังคมเครื่องมือวิเคราะห์