แนวทางและขั้นตอนการออกแบบและการพัฒนางานบนเว็บ โดยใช้ภาษาหรือซอฟต์แวร์ในการพัฒนาเว็บ การเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อฐานข้อมูล การใช้เครื่องมือของซอฟต์แวร์ด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาและตกแต่งเว็บไซต์ หลักการอัพโหลด และสามารถนำไปประยุกต์