ฟิสิกส์ทางสัตว์ 2/2564 (อ.มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา)
สาขาสัตวศาสตร์

การเคลื่อนที่ แรงและสมดุล งานและพลังงาน ความหนาแน่น ความถ่วงจำเพาะ แรงลอยตัว ความสว่าง ความเข้มของการส่องสว่าง ความร้อนและความชื้น คลื่นเสียง คลื่นไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ แม่เหล็กไฟฟ้า และการประยุกต์ใช้ทางสัตวศาสตร์