ศึกษารูปแบบการจัดการชั้นเรียนที่หลากหลายส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้กิจกรรมภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ