ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบข้อเสนอโครงการวิจัย ความรู้พื้นฐานด้าน ระเบียบวิธีการวิจัย การเขียนและนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เครื่องสำอางและความงาม