แนวคิด และทฤษฎีหลักนิเทศศาสตร์ เทคนิคและฝึกปฏิบัติการ รูปแบบการสื่อสาร การสื่อสารภายในบุคคล การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารกลุ่ม การสื่อสารองค์กรการสื่อสารมวลชน การสื่อสารออนไลน์ การสื่อข่าวและการเขียนข่าว การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ภาษา การพัฒนาบุคลิกภาพ กฎหมาย จริยธรรม ที่เกี่ยวข้องกับงานนิเทศศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมการสื่อสารในห้องปฏิบัติการ นิเทศศาสตร์